Privatpersoners hantering av asbest

All yrkesmässig användning av asbestfibrer och av varor där asbestfibrer avsiktligen har tillförts är förbjuden inom hela EU sedan 1 januari 2005. Förbudet gäller även privatpersoner. Detta innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlämna till exempel nedtagna eternitplattor eftersom de anses ha tagits ur bruk vid rivningen och inte får släppas ut på marknaden igen.

Yrkesmässig rivning eller bearbetning av asbest eller asbesthaltigt material får enbart ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessa regler gäller endast om något företag anlitas för arbetet. Arbetsmiljöverkets regler gäller inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material privat.

Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus om det används som privatbostad och man själv bor i huset. Vi rekommenderar dock att man följer våra regler. Det innebär bland annat att eternitskivor vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt och att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används.

Avfallet ska samlas i täta förpackningar till exempel  i plastsäckar som försluts och märks med texten “Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest”. Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift. Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning kan ge upplysningar.

Om en privatperson väljer att sanera själv, innan hantverkare anlitas måste denne förvissa sig om att arbetet är utfört på sådant sätt att inte asbestdamm finns kvar.

Vid större arbeten eller i mer komplicerade fall rekommenderas att anlita ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Källa:AV